เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สถานที่ตั้ง
.................................
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  - โครงสร้างหลักสูตร
  - แผนการศึกษา
  - คณาจารย์
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  - โครงสร้างหลักสูตร
  - แผนการศึกษา
  - คณาจารย์
.................................
คณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
.................................
ดาวน์โหลด
ตรามทร.พระนคร (สี)
ตรามทร.พระนคร (ขาวดำ)
ตราคณะฯ FLY HIGH (สีเทา)
แบบฟอร์มฝ.บริหารฯ
แบบฟอร์มฝ.วิชาการและวิจัย
แบบฟอร์มฝ.กิจการนักศึกษา
...........................
งานประกันคุณภาพ
รายงาน SAR ปี 2550
สารคดีสั้นงานประกันคุณภาพ
   
แหล่งทุนวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2551
งานทะเบียนขอแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านทราบ เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551(อ่านรายละเอียดได้ที่นี่)
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และรุ่นตกค้าง ยื่นคำร้องแบบสำรวจการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 (อ่านแนวทางปฏิบัติได้ที่นี่)

__________________________

คุยกับคณบดี

wimonphan.av@hotmail.com

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบบริการอีเมล์
รับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ระบบประชาสัมพันธ์
ระบบเครือข่ายไร้สาย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

 

สื่อสารฯ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ถวายพระพรวันปิยะมหาราช
คณาจารย์สื่อสารฯ ดูงาน NHK
มทร.พระนคร ผนึกกำลังร่วมกับ NetDesign
สื่อสารฯ ร่วมงานสัปดาห์สุขภาพ1
สื่อสารฯ ดูงานซันเจิ้น
พระนครเกมส์ ครั้งที่ 3
Funny Day 2008
สื่อสารฯพร้อมรับการตรวจประเมินฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
เป้ย ปานวาด ตอบทุกประเด็น
สัมมนาวิพากษ์หลักสูตรมัลติมีเดีย
คณะสื่อสารฯ สัมมนาร่วมกับสสส.
ค่ายเยาวชน MCTพระนครรักษ์วัฒนธรรม
สื่อสารฯ ร่วมทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา
สื่อสารฯ ผ่านการตรวจ SAR
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2551
ไหว้ครูสู่ขวัญ สืบสานประเพณีไทย
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551
โครงการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตรสร้างสรรค์โฮมวีดีโอฯ
โครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกฯ
โครงการอบรมหลักสูตรแอนิเมชั่น
สัมมนาพัฒนาบุคลากร
เด็กสื่อสาร ฯ คว้าชัย
คณบดีนำเสนอความคิดผ่านรายการเวทีผู้หญิง 90.5MHz
เด็กสื่อสารฯ โชว์ของก่อนจบ
งานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2551
คณาจารย์ดูงานด้านมัลติมีเดีย ที่ประเทศสิงคโปร์
สัมมนาพัฒนาอาจารย์เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่
 


 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทร 0- 2282-9009-15 ต่อ 6870-6871

โทรสาร 0-2628-5204 E-mail : nuchjaree_b@hotmail.com
18 January 2008,Mass Communication Technology . ©  All Rights Reserved.