ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถ)‏(ตรวจดูรายชื่อ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว‏ (ตำแหน่งนักวิชาการ) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

งาน สรุปองค์ความรู้โครงการอบรมดีเจวัยทีน ประจำปีการศึกษา 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา จำนวน 30 ชั่วโมง

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

(ภาพกิจกรรมวันที่ 27) (ภาพกิจกรรมวันที่ 28) (ภาพกิจกรรมวันที่ 29) (ภาพกิจกรรมวันที่ 30)

การประกวดมิวสิควีดิโอเพลง“เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 4 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไ ด้ทางเว็บไซต์www.mct.rmutp.ac.th โทร. 0-2282-9009-15 ต่อ 6870-1 หรือ 0-2280-1844 หมายเหตุ ทางคณะฯจัด Workshop การสร้างสรรค์มิวสิควีดิโอแ บบมืออาชีพ จากสุดยอดผู้กำกับ MV. แถวหน้าของไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ใบสมัคร)(ดาวน์โหลดเพลง)
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) จัดวิพากษ์หลักสูตร “การสื่อสารธุรกิจ (Business Communication)” ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ได้มีการพัฒนาร่วมกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย โดยการจัดวิพากษ์หลักสูตรนี้ ถือเป็นการหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรนานาชาติของคณะฯให้ก้าวสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาชีพ และขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Ad & Pr Presentation Room (คลิ๊กดูรูปภาพ)

อบรม “แนวทางการเผยแพร่บทความวิชาการด้านสื่อสารมวลชน”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ได้จัดบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการเผยแพร่บทความวิช าการด้านสื่อสารมวลชน” เพื่อเสริมสร้างความรู้และท ักษะในด้านการพัฒนาบทความทา งวิชาการให้มีคุณภาพแก่คณาจ ารย์ โดยมีวิทยากร รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุ และโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารม วลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 –12.00 น. ณ ห้องAd & Pr. Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ( คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและการจัดรายการกระจายเสียง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศ น์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏ ิบัติการ “การผลิตและการจัดรายการกระ จายเสียงเพื่อชุมชน” เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่อ าสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้าน หนองชะโด เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ( คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)

คณะสื่อสารฯ ร่วมประชุมประชาคมเทเวศร์ สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8

ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเทเวศร์ ในโครงการ “สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในเชิงบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แถลงนโยบายและรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) (คลิ๊กดูรูป)

 
สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการอบรม “ผู้นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน”เพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2557 ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และอยู่ในกฎระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยและคณะฯ กำหนด โดย อาจารย์อัญชุลี วงศ์บุญงาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ก็ได้ร่วมให้คำแนะนำ และให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ รุ่นพี่ทีมสโมสรนักศึกษา ได้ให้แนวทางการเขียนโครงการแก่ น้องๆ สโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2557 ณ บ้านต้นไม้ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (คลิ๊กดูรูป)

คณบดีสื่อสารฯ รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556”

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 122 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 (คลิ๊กดูรูป)

โครงการอบรมการเขียนบทความที่มีคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้จัดโครงการอบรมการเขียนบทความที่มีคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวิทยากร ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร บรรยายเรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการด้านสื่อสารมวลชน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง Ad Pr Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (คลิ๊กดูรูป)

โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

งานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การปรับทัศนคติในการใช้ภาษา อังกฤษในชีวิตประจำวัน ใน "โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ระยะที่ 2" โดยมีวิทยากรคือ คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการ English Breakfast ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง Ad&PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ดูภาพกิจกรรม)

โครงการเพิ่มขีดความสามารถเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภาษ าอังกฤษสำหรับบุคลากร ด้วยโปรแกรม Rosetta Stone เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทาง ด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมค วามพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ีสารสนเทศร่วมกับศูนย์ภาษา ในระหว่างวันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง มทร.พระนคร(ศูนย์เทเวศร์) (ดูภาพกิจกรรม)

MCT ให้โอกาสทางการศึกษา

รายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน MCT ให้โอกาสทางการศึกษา ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 ทางช่อง 5
รายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน MCT สร้างโอกาส ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ทางช่อง 5
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) จัด “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556” เพื่อปลูกฝังบัณฑิต ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมในการออกไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีคุณค่า ซึ่งก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษานั้น คณะฯ ....ดูภาพกิจกรรม

การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์เบื้องต้น

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เบื้องต้น" เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ด้านการออกแบบเว็บไซต์แก่บุคคลทั่วไป โดยวิทยากร อาจารย์นุจรี บุรีรัตน์ ให้ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver Cs4 และการเผยแพร่เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต โดยจัดเมื่อวันที่ 1 -3 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1405) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ปี56

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่่อสารมวลชน มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา และราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารจันทร์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร ะนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานและ บรรยายพิเศษ (คลิ๊กดูภาพ)

คณะสื่อสารฯ จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ได้จัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” โดยมี อาจารย์ปัญญานีย์ พราพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "กระบวนการ PDCA สำหรับนักศึกษา" พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในหัวข้อ “การเขียนโครงการ โดยใช้กระบวนการ PDCA” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร 4 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (คลิ๊กดูภาพ)
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี วันที่ 28 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) (คลิกที่นี่)

การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา สิ่งแวดล้อม และชุมชน (ระยะที่ 1)

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา สิ่งแวดล้อม และชุมชน" (ระยะที่ 1) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง Ad. & Pr Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (คลิ๊กดูรูป)

โครงการการจัดการศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้จัดโครงการการจัดการศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล มาบรรยายในหัวข้อ "โทรทัศน์ดิจิตอล โอกาส ปัจจุบัน อนาคต" และคุณยุวรัตน์ สองศรี ผจก.แผนกส่งเสริมการขายและการตลาด บ.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ "การสื่อสารการตลาดเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ ห้องประชุม Ad.&PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
(คลิ๊กดูรูป)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะฯ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ "การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในหัวข้อ "การมองบวกเพื่อพัฒนาความสำเร็จในการบริหารงาน" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าในการทำงานเป็นทีมโดยมี อาจารย์เรือเอกหญิง สุริยา จารยะพันธ์ วิทยากรพิเศษด้านจิตวิทยาพัฒนามาเป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุม Ad & PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
(คลิ๊กดูรูป)

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร(ศูนย์เทเวศร์) ได้จัด "โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพ" เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ ณ ห้อง Ad&PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 (คลิ๊กดูรูป)

"นิทรรศการภาพถ่าย คนต่างแดนในแผ่นดินไทย ปีที่ 2"

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร(ศูนย์เทเวศร์) เป็นประธานในพิธีเปิด "นิทรรศการภาพถ่าย คนต่างแดนในแผ่นดินไทย ปีที่ 2" ซึ่งเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวชุมชนกะเหรี่ยง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยจัดแสดงในระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ (คลิ๊กดูรูป)

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำทีมผู้บริหารของคณะฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (คลิ๊กดูรูป)

มอบกระเช้าปีใหม่ 19 ธ.ค. 56 

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนพร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม จาก่คุณศศิลักษณ์ พจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

รวมข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการอบรมหลักสูตร “ดีเจวัยทีน” ฟรี!!!

เมื่อวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เปิดอบรมหลักสูตร “ดีเจวัยทีน” ฟรี!!! โดยใม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการเป็นนักจัดรายการวิทยุ โดยวิทยากรที่มีมากความความรู้ความสามารถ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการเป็นนักจัดรายการ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งได้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดรายการวิทยุได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุม Ad. & Pr. Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) (คลิ๊กดูรายระเอียด)

สัมมนา ในหัวข้อ การวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด 

สัมมนา ในหัวข้อ การวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ "การวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด" โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่าและคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา อ่านต่อ.........

คณะกรรมการประเมิณผลปฏิบัติงานของคณบดีเยี่ยมชมคณะฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะผู้บริหารของคณะเทคโน โลยีสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับประธานคณะกรรม การและทีมงานประเมินผล (คลิ๊กดูรายละเอียดและกำหนดการ)
 

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานเทคโนโลยีทางการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(งานบริการวิชาการแก่สังคม) จำนวน 1 อัตรา คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

รวมภาพบรรยากาศช่วงเช้า การฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชปริญญาบัตร ปี 2555 

 

 

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร รุกหนักกำหนดแผนปฏิบัติราชการ 2557 – 2558 เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 – 2558 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปีในการพัฒนาให้ บัณฑิตมีศักยภาพและความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (คลิ๊กดูรายละเอียดและกำหนดการ)

 

 

คณะสื่อสารฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PDCA   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PDCA ประจำปี 2556  ซึ่งจัดโดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการคิดและปฏิบัติแบบ  PDCA  (คลิ๊กดูรายละเอียดและกำหนดการ)

 

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ภูมิคุ้มกันองค์กร ในวิกฤติแห่งความเปลี่ยนแปลง” เพื่อเป็นการให้บริการความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ...

 

  

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับกองทุนพณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)   มอบทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2556  คลิ๊กเพื่ออ่านข่าว

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) จัดโครงการค่ายเยาวชน MCT พระนครรักษ์วัฒนธรรม “สืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของไทย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านวัฒนธรรม การอนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่ความเป็นศิลปวัฒนธรรมอ่านต่อ...

 

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ศูนย์เทเวศร์) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน FUNNY DAY ประจำปี 2556 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม D-HALL สำหรับการจัดงาน FUNNY DAY ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง เสริมสร้างศักยภาพทางความคิดและกล้าแสดงออก ทำให้เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Funny Day for 3 Southern borden provinces of Thailand” โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การประกวดดาว เดือน และดาวเทียม การประกวดร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่งและวงดนตรี และการแสดงจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ ผู้ที่มาร่วมงานสามารถ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ Rock for Life โดยมูลนิธิร้อยใจไทย เพื่อมอบให้แก่พี่น้องทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกด้วย

 

 

เมื่อวัน 26 กรกฎาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้จัดพิธีประกาศผลการประกวดมิวสิควีดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คร้้งที่ 3 โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนักสู้ จากโรงเรียนพุทธรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยพระราชทาน ใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 1 ได้แก่ทีมเต้าเจี้ยว จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Thussagun Art Attack จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี และรางวัล MV. ยอดนิยม ได้แก่ ทีม Imacreative โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จ.นนทบุรี ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ชั้น2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ดูภาพกิจกรรม)

 

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ได้เข้าร่วมงานโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 81 พรรษา มหาราชินี ภายในงานจัดกิจกรรม ถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายพานพุ่ม ร่วมถวายความจงรักภักดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา มอบรางวัลการประกวดบทกลอนประกอบภาพ และร่วมลงนามถวายพระพร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วม ในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร อ่านต่อ......

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัด Workshop หัวข้อ Create & Produce Music Video เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) จัด Workshop หัวข้อ Create & Produce Music Video อ่านต่อ...

 

 

ประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เรื่อง ให้ถือนโยบายสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ตามเอกสารดังแนบ)

 

รวบรวมข่าววิชาสัมมนาเด็กนักศึกษา อ่านต่อ...

 

 

 

Next Page 2 .....

>