คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดอบรมการบริหารจัดการองค์ความรู้
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) จัดโครงการ “บริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และวิสัยทัศน์สู่การเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยในระยะที่ 1 เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีการจัดการปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 และระยะที่ 2 เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ มคอ.๓ และ มคอ.๕ วิธีออกสอบให้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้การเตรียมตัวและระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2556 ณ ห้อง Advertising & Public Relations Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
IMG_7640
IMG_7642
IMG_7644
IMG_7646
IMG_7647
IMG_7649
IMG_7650
IMG_7651
IMG_7652
IMG_7655
IMG_7656
IMG_7657
IMG_7658
IMG_7659
IMG_8011
Previous Page1 2 3 Next Page
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading